Staro-
mestské 
kultúrne 
centrá


Staromestské kultúrne centrá tvoria kultúrny a komunitný program v piatich centrách a vo verejnom priestore na území Starého Mesta s cieľom prispievať k rozmanitosti, budovaniu komunít a zvyšovaniu kvality života obyvateľov mestskej časti a aj jej návštevníkov.
Otvorená výzva
Program
Blog
Centrá

Dokumenty

Magazín Zrazu

Kontakt
Instagram
Facebook

Miestny Úrad Staré Mesto
Staromestské kultúrne centrá v multifunkčných objektoch poskytujú priestor baletnému štúdiu, kinu, klubom seniorov, niekoľkým divadlám, združeniu  zdravotne postihnutých občanov, galériám, ateliérom a kultúrno-spoločenským podujatiam. 
Okrem aktivít v oblasti  vzdelávania, inklúzie marginalizovaných komunít, kultúrnych programov a voľnočasových aktivít Staromestské kultúrne centrá poskytujú priestory centier aj externým partnerom, s ktorými vstupujú do spolupráce prostredníctvom Otvorenej výzvy, alebo cez komerčný prenájom priestorov.
Staromestské kultúrne centrá svojou činnosťou prispievajú k rozmanitosti a budovaniu komunít, čím sa snažia o zvyšovanie kvality života obyvateľov mestskej časti.