Staro-
mestské 
kultúrne 
centrá


Staromestské kultúrne centrá tvoria kultúrny a komunitný program v piatich centrách a vo verejnom priestore na území Starého Mesta s cieľom prispievať k rozmanitosti, budovaniu komunít a zvyšovaniu kvality života obyvateľov mestskej časti a aj jej návštevníkov.
Otvorená výzva
Program
Blog
Centrá

Dokumenty

Magazín Zrazu

Kontakt
Instagram
Facebook

Miestny Úrad Staré Mesto
Staromestské kultúrne centrá v multifunkčných objektoch poskytujú priestor baletnému štúdiu, kinu, klubom seniorov, niekoľkým divadlám, združeniu  zdravotne postihnutých občanov, galériám, ateliérom a kultúrno-spoločenským podujatiam. 
Okrem aktivít v oblasti  vzdelávania, inklúzie marginalizovaných komunít, kultúrnych programov a voľnočasových aktivít Staromestské kultúrne centrá poskytujú priestory centier aj externým partnerom, s ktorými vstupujú do spolupráce prostredníctvom Otvorenej výzvy, alebo cez komerčný prenájom priestorov.
Staromestské kultúrne centrá svojou činnosťou prispievajú k rozmanitosti a budovaniu komunít, čím sa snažia o zvyšovanie kvality života obyvateľov mestskej časti.


Staromestské kultúrne centrá

Pistoriho palác

Od luxusnej súkromnej rezidencie židovského lekárnika Pistoriho v 19. storočí, cez temné sídlo gestapa počas 2. svetovej vojny, propagandistické múzeum V. I. Lenina, sídlo zahraničných Slovákov po revolúcii až po živé kultúrne a komunitné centrum v súčasnosti, Pistoriho je jedinečným mestským palácom, ktorého dejiny výrazným spôsobom kopírovali príbeh súčasnej Bratislavy.

Pistoriho palác slúži ako kultúrny priestor, v ktorom sa konajú filmové, divadelné a hudobné podujatia, výstavné aktivity ale aj dielne a besedy.

V paláci sídlia viaceré neziskové organizácie:  Film Europe, Divadlo bez domova, Kalinovská knižnica a Občianske združenie Naše Slnko. 

Štefánikova 25

Zichyho palác

Staromestské kultúrne centrum na Ventúrskej 9 sídli  v objekte Zichyho paláca v centre Starého Mesta, ktorý bol vybudovaný v rokoch 1770-80 na mieste troch stredovekých domov na rohu bývalej Jiráskovej a Prepoštskej ulicev štýle bratislavského  barokového klasicizmus s architektonickými prvkami v štýle Ľudovíta XVl. a prešiel viacerými a stavebnými úpravami.

V priestore Zichyho paláca sa nachádza hudobný salón, obradná sieň, klubovňa, ateliér, galéria aj nádvorie. 
Konajú sa tu občianske obrady, sobáše, uvítania detí do života, významné životné jubileá aj kultúrno-spoločenské podujatia.

Ventúrska 9

Š14

Staromestské kultúrne centrum Š14 je priestorom pre komunitné, vzdelávacie, tvorivé a pohybové aktivity.

Deťom je určený dramatický krúžok a baletné štúdio. Tanečné sály na prízemí sú ideálne na pohybové aktivity, rôzne druhy tancov a cvičení pre seniorov. Foyer sa využíva na výstavy, učebne na poschodí na vzdelávanie, komunitné stretnutia a tvorivé dielne.

V centre sídli Ticho a spol., ktoré je divadlom, platformou nezávislých divadiel a priestorom pre iné umelecké druhy. V Staromestskom kultúrnom centre Š14 pôsobí aj divadlo a vokálne a divadelné štúdio pre deti i dospelých Omnibus, Ľahostajňa – združenie amatérskych umelcov a ochotnícke divadlo Atrapa.

V priestore sa nachádza malá a veľká baletná sála, divadelná sála, kancelárie, učebne, šatne a zázemie.


Školská 14

G19


Staromestské kultúrne centrum G19 vzniklo v roku 1992 ako najmenšie z kultúrnych centier Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. V roku 2024 prešlo čiastočnou rekonštrukciou, vďaka ktorej sa z centra stalo moderné kultúrno-komunitné centrum spojené s knižnicou.

V centre je možné zapožičanie kníh, návšteva kultúrno-komunitných podujatí ale aj trávenie voľného času v priestoroch centra s možnosťou využitia komunitnej kuchyne. 

Gaštanová 19 

F7

Budova na Františkánskom nám. je chránenou kultúrnou pamiatkou v barokovom štýle z polovice 18. storočia. Pozemok, na ktorom stojí, bol zastavaný už v ranom stredoveku, čo dokumentuje časť muriva viditeľného aj v priestoroch Divadla GUnaGU, ktoré v Staromestskom kultúrnom centre sídli spolu s Galériou F7.

Františkánske námestie 7 


Viac informácií o priestoroch centier nájdete v dokumente Budovy a priestory