Staro-
mestské 
kultúrne 
centrá


Staromestské kultúrne centrá tvoria kultúrny a komunitný program v piatich centrách a vo verejnom priestore na území Starého Mesta s cieľom prispievať k rozmanitosti, budovaniu komunít a zvyšovaniu kvality života obyvateľov mestskej časti a aj jej návštevníkov.
Otvorená výzva
Program
Blog
Centrá

Dokumenty

Magazín Zrazu

Kontakt
Instagram
Facebook

Miestny Úrad Staré Mesto

Otvorená výzva: často kladené otázky


Som oprávneným žiadateľom?
Požiadať o podporu projektu môže každý jednotlivec alebo iný externý subjekt. Medzi oprávnených žiadateľov patria  jednotlivci, iniciatívy, neziskové organizácie, neformálne združenia, hospodárske subjekty, nadácie, fyzické osoby, neformálne združenia fyzických osôb, občianske združenia, podnikateľské subjekty, cirkvi a náboženské spoločnosti aj združenia vlastníkov bytov.

Môžem požiadať o podporu ak sa moja aktivita koná pravidelne?
Projekty je možné podávať s aktivitami, ktoré sa konajú jednorazovo alebo pravidelne, napr. v týždennej, mesačnej, alebo ročnej frekvencii. V žiadosti je možné uviesť frekvenciu konania aktivity a úspešným žiadateľom môže byť schválené konanie aktivity na dobu max. 3 rokov. 

Čo sú komunitné aktivity?
Medzi komunitné aktivity patria projekty, ktoré zapájajú a posilňujú komunitu, vytvárajú inkluzívne prostredie a posilňujú puto medzi jednotlivcami prostredníctvom kultúrneho alebo umeleckého vyjadrenia. Tieto aktivity môžu zahŕňať rôzne formy, ako napríklad kreatívne dielne, tanečné lekcie alebo besedy a veľa ďalších.

Môže byť projekt podporený z iných zdrojov?
Poskytnutie podpory z iných zdrojov nevylučuje poskytnutie podpory v Otvorenej výzve. 

Čo ak ešte neviem termín konania mojej aktivity?
V žiadosti je potrebné uviesť preferovaný termín konania. Presný termín konania bude predmetom rokovania.

Prečo sa po kliknutí na ZAPOJIŤ SA mám registrovať?
Pred samotným vyplnením žiadosti je potrebné sa na platforme zaregistrovať. Na vami zadanú e-mailovú adresu bude odoslaný e-mail, ktorý je potrebné potvrdiť. Po registrácii a potvrdení e-mailovej adresy môžete pristúpiť k prihláseniu a vyplneniu formuláru Otvorenej výzvy. Po odoslaní elektronického formuláru nie je potrebné zasielať žiadosť v papierovej podobe.

Musím sa zapojiť do Otvorenej výzvy ak som už spolupracoval so Staromestskými kultúrnymi centrami?
Na základe zavádzania transparentnejších procesov bude od 1. septembra možné v priestoroch Staromestských kultúrnych centier organizovať aktivity a podujatia, ktoré vzišli z prvého kola Otvorenej výzvy. Pre ostatných záujemcov o prenájom priestorov Staromestských kultúrnych centier budú centrá k dispozícii v závislosti od dostupných kapacít a za komerčných podmienok.
Otvorená výzva je určená všetkým záujemcom o podporu pri tvorbe kultúrnych alebo komunitných aktivít v Starom Meste bez ohľadu na predchádzajúce skúsenosti, alebo spolupráce so Staromestskými kultúrnymi centrami.

Musím priložiť Čestné prehlásenie overené notárom?
V prípade fyzických osôb je povinnou prílohou notársky overené čestné prehlásenie o oprávnenom žiadateľovi na predkladanie programu  alebo v prípade neformálnej skupiny fyzických osôb notársky overené čestné prehlásenie o oprávnenom žiadateľovi s podpismi všetkých členov neformálnej skupiny fyzických osôb. Organizácie priložia kópiu dokladu preukazujúceho oprávnenie konať v mene žiadateľa, ak nie je oprávnenie preukázané vo výpise z príslušného registra, teda napr. kópia menovacieho dekrétu alebo iného relevantného dokladu o vymenovaní štatutárneho zástupcu. Čestné prehlásenie je povinnou prílohou žiadosti. Bez tohto dokumentu Vaša žiadosť nebude úplna a teda ani hodnotená.


Viac informácií k Otvorenej výzve nájdete aj v dokumentoch.
V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese viera.tranzikova@staremesto.sk.