Staro-
mestské 
kultúrne 
centrá


Staromestské kultúrne centrá tvoria kultúrny a komunitný program v piatich centrách a vo verejnom priestore na území Starého Mesta s cieľom prispievať k rozmanitosti, budovaniu komunít a zvyšovaniu kvality života obyvateľov mestskej časti a aj jej návštevníkov.
Otvorená výzva
Program
Blog
Centrá

Dokumenty

Magazín Zrazu

Kontakt
Instagram
Facebook

Miestny Úrad Staré Mesto
Š14

Staromestské kultúrne centrum Š14 je priestorom pre komunitné, vzdelávacie, tvorivé a pohybové aktivity.

Deťom je určený dramatický krúžok a baletné štúdio. Tanečné sály na prízemí sú ideálne na pohybové aktivity, rôzne druhy tancov a cvičení pre seniorov. Foyer sa využíva na výstavy, učebne na poschodí na vzdelávanie, komunitné stretnutia a tvorivé dielne.

V centre sídli Ticho a spol., ktoré je divadlom, platformou nezávislých divadiel a priestorom pre iné umelecké druhy. V Staromestskom kultúrnom centre Š14 pôsobí aj divadlo a vokálne a divadelné štúdio pre deti i dospelých Omnibus, Ľahostajňa – združenie amatérskych umelcov a ochotnícke divadlo Atrapa.

V priestore sa nachádza malá a veľká baletná sála, divadelná sála, kancelárie, učebne, šatne a zázemie.


Školská 14